Datapolitik og handelsbetingelser

Medmindre andet er aftalt, er dette gældende handelsbetingelser ved indgåelse af aftaler og køb af forløb og andre ydelser hos

janeaaberg.dk,
Rugårdsvej 23, 1 sal,
5000 Odense C
CVR nr. 36835788
janeaaberg.dk
kontakt@janeaaberg.dk

 

Datapolitik

Janeaaberg.dk indsamler kun oplysninger med formålet om at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. De oplysninger om dig, der indsamles, er kun de oplysninger som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbrevet. Dine oplysninger behandles fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand og du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger janeaaberg.dk har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom på ovennævnte e-mail adresse.

Afvikling, ændring og aflysning

Janeaaberg.dk har ret til at ændre tidspunktet for købte ydelser/sessioner med 24 timers varsel. Ved 1:1 sessioner aftaler parterne sammen et nyt tidspunkt. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb. Janeaaberg.dk har yderligere ret til at aflyse købte ydelser/sessioner mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den/de aflyste ydelse(r)/session(er). 

Køber/deltager er selv ansvarlig for at møde op/logge på på de aftalte/meddelte tider. Køber/deltager på onlineforløb er også selv ansvarlig for at have en internet forbindelse der er velfungerende samt en aktiv e-mail konto. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid gældende telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse. Køber/deltager er selv ansvarlig for at tjekke om e-mails fra janeaaberg.dk havner i købers/deltagers spamfilter på dennes e-mailkonto.

 

Betaling og betalingsbetingelser

Alle priser er oplyst i danske kroner (DKK) inkl. moms.

Køber er selv ansvarlig for at give besked på kontakt@janeaaberg.dk hvis der betales med kortbetaling og køber får nyt kort.

Alle ydelser og forløb betales forud for ydelsen/forløbet. Ratebetaling er muligt for forløb, hvis det er angivet skriftligt i salgsmaterialet på hjemmesiden eller der forligger anden skriftlig aftale herom imellem køber og janeaaberg.dk. Uanset hvilken betalingsform som aftales, er aftalen/tilmeldingen endeligt bindende. Køber hæfter for det fulde beløb uanset om køber beslutter sig for at gennemføre forløbet eller afbryder forløbet undervejs.

Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen.

Ved forsinket/udebleven betaling tillægges morarente i henhold til Rentelovens regler.

 Ansvarsbegrænsning

Ethvert erstatningsansvar, som janeaaberg.dk eller Jane Aaberg måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab. Janeaaberg.dk eller Jane Aaberg skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om janeaaberg.dk eller Jane Aaberg har handlet simpelt uagtsomt. Janeaaberg.dk og/eller Jane Aabergs erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

 

Rettigheder

Janeaaberg.dk har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand med mindre Jane Aaberg har givet sit skriftlige samtykke via email til køber.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med janeaaberg.dk. Janeaaberg.dk’s og Jane Aabergs navne må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse. Såfremt det købte eller janeaaberg.dk’s og Jane Aabergs navne anvendes i strid med denne bestemmelse, er janeaaberg.dk berettiget til en bod på 100.000 (hundrede tusinde) kr. pr. overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes en ny konventionalbod for hver påbegyndt måned.

Janeaaberg.dk er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Fortrydelsesret for forbrugere

Hvis du er forbruger, har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos janeaaberg.dk. Fortrydelsesretten gælder dog ikke levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, eller levering af plomberede lyd- og billedoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på. Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, hvor aftalen blev indgået. Uanset om du har købt ydelser eller produkter, skal du indenfor de 14 dage give os udtrykkelig meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb, på ovennævnte e-mail adresse. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte deltagelse i/modtagelse af eller ved uden videre at returnerekøbte ydelser/produkter.
Når der er mindre end 4 uger til afholdelse af workshops, mentorforløb mv frafalder de 14 dages fortrydelsesret.
Der er ingen fortrydelsesret på påbegyndte forløb.

 

Reklamationsret for forbrugere

Købelovens mangelsregler i forbrugerkøb, herunder den 24-måneders reklamationsfrist, finder anvendelse på køb af produkter. Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt os med det samme, hvis du oplever problemer.

 

Klageadgang for forbrugere

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Jane Aaberg på ovennævnte e-mail adresse. Kan vi ikke finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Lovvalg og værneting

Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved Retten i Odense som første instans.

janeaaberg.dk - Rugårdsvej 23, 1 sal, Odense C - kontakt@janeaaberg.dk 

  • Instagram